Naše díky

Dětský pěvecký sbor Netoličtí vrabčáci není samostatně výdělečně činný a je odkázán na samofinancování všech akcí z vlastních peněz a z peněz jejich  rodičů. Náš dík pak patří níže jmenovaným přátelům za to, že nám pomáhají, protože bez nich by náš sbor nikdy nedosáhl takové slávy.

Za finanční pomoc děkujeme

Městu Netolice                        Manželům Staňkovým

Hotelu Rychta                         Nadaci TV Nova

prachatickonews                     Jihočeskému kraji

Za hmotnou podporu děkujeme

Pekárně Kuliš a Jerrie              Keramice Reindlovi

Za pedagogický i jiný doprovod na našich akcích děkujeme

Petruši Průchové                     Andree Smolkové

Božetěchu Fialovi                    Martinu Staňkovi

Lucii Reidingerové                  Janě Bourové  

Miloslavě Malé                        Miluši Vincikové

Daně Homolkové                     Marii Procházkové

Za pomoc při přípravě oslavy 40. výročí děkujeme

Pracovnicím Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Kastelánovi zámku Kratochvíle p. Vojtěchu Troupovi

Za krásné fotografie a za trpělivost při jejich pořizování děkujeme

Ivanu Janotovi

Za klavírní i jiné doprovody děkujeme

Evě Filipové                           Romaně Hodinové

Jiřímu Churáčkovi                   Mikoláši Troupovi

Alžbětě Churáčkové                Ladislavu Borovkovi

Jiřímu Seberovi                       Olze Kazdové

Za pořizování audio nahrávek děkujeme

Jiřímu Churáčkovi

Za podporu, pomoc i radu v kteroukoli noční i denní dobu děkujeme

paní učitelce Evě Dudkové